Bulgarian – Често задавани въпроси

1. Как тръстът осъзна, че може да има проблем?

Като пряк резултат от опасения, повдигнати от Генералния медицински съвет (GMC), вътрешен одит на работата на конкретен местен консултант- рентгенолог разгледа извадка от снимките, за които този консултант е докладвал. Този предварителен преглед установи повече грешки, отколкото се очаква клинично.

2. Колко време беше ангажиран местният консултант-рентгенолог от тръста?

Те бяха наети от юли 2019 г. до февруари 2020 г.

3. Работил ли е в други болници в Северна Ирландия?

Няма доказателства, че съответното лице е работило в друг тръст в Северна Ирландия.

4. Колко снимки бяха разгледани при вътрешния одит?

Първоначално бяха прегледани 30 КT сканирания.

5. Колко от снимките, прегледани във вътрешния одит, се считат за „незадоволителни“?

Осем (26,7%) от 30те прегледани доклади за КT сканиране са „незадоволителни“, а два (6,7%) от 30 имат значителни грешки, които биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху клиничния резултат.

6. Какво означава „незадоволително“?

„Незадоволително“ може да варира от обикновена печатна грешка до пропуск на значително откритие в снимката.

7. Какво се е случило до момента?

След вътрешния одит, тръстът трябваше да идентифицира общия брой и типове снимки, за които е докладвано от съответния рентгенолог. Като се има предвид броят на участващите снимки, бяха проучени опции как да се извърши своевременен преглед на тези снимки. За да гарантира, че прегледът може да премине възможно най-бързо, без да възпрепятства вътрешния капацитет, тръстът се обърна към подходящо квалифициран и опитен външен доставчик, който вече е сключил договор за извършване на тази работа в рамките на HSC, за да обмисли дали биха могли да подкрепят консултантите на тръста в приключване на прегледа.

В съответствие с регионалните насоки, тръстът създаде екип за ретроспекция(Lookback Team), който се управлява от ръководна група(Steering Group). Членството в екипа за ретроспекция включва клиницисти с умения да контролират процеса на ретроспекция, а членството в ръководната група включва професионалисти от HSC със знания и опит, за да се гарантира, че процесът се следва в рамките на регионалните насоки.

8. Колко снимки ще бъдат прегледани?

Общият брой на снимките за преглед е 13 030.

9. Кога започна официалният процес на преглед?

Официалният преглед започна през седмицата, започваща на 21 юни 2021 г.

10. Колко време ще отнеме прегледа?

Очаква се прегледът да приключи до края на октомври 2021 г.

11. Колко хора са потенциално засегнати от това?

Приблизително 9 700 пациенти са направили снимки, за които е докладвано от местният консултант рентгенолог. Въпреки това, въз основа на първоначалния пробен одит, броят на пациентите, които могат да имат неточен доклад, който потенциално би могъл да повлияе на клиничния им резултат, вероятно ще бъде по-малък от 700.

Ще бъдат прегледани снимките на всички 9700 пациенти и очакваме да има определен брой пациенти, за които ще се изисква допълнителна клинична оценка. Въпреки че прегледът е в ранните етапи, очакваме, че окончателният брой пациенти, при които забавянето на диагнозата в резултат на незадоволително докладване на изображения може да има влияние върху тях, ще бъде много по-нисък от 700.

12. Казано ли е на всички 9 700 пациенти?

Всеки от 9700 ще получи писмо, в което ги информират, че могат да бъдат засегнати, и им предоставя телефонен номер за помощ, за да се обадят, ако имат някакви притеснения. В писмото е включена информация за услуга за дистанционен устен превод за глухи, членове на общността на глухите, които не могат да се обадят на телефонната линия за помощ. Служителите на телефонната линия също имат достъп до услуга за устен превод на чужд език, за да подкрепят всеки, който се обажда, чийто първи език не е английски. Пациентите, които са много притеснени в резултат на получаването на писмото, ще имат достъп до служба за психологическа подкрепа.

13. Ако трябва да ме привикат обратно, кога ще разбера?

Ако трябва да бъдете извикани, ще ви бъде съобщено веднага щом вашите снимки бъдат прегледани и е взето решение, че е необходима допълнителна оценка. Тръстът осъзнава, че това ще бъде тревожно време за тези, които са получили писмо, и ние ще се погрижим, ако трябва да ви привикаме, това да бъде направено възможно най-бързо.

14. Как ще ми кажат, че ме викат обратно?

На пациентите ще им се обадят по телефона, за да предложат час, или писмено ще се свържат с тях. Телефонните обаждания също ще бъдат последвани от писмо. Всички пациенти, изискващи отзоваване, ще бъдат прегледани възможно най-скоро.

15. Какво ще се случи, ако ме извикат?

Може да се наложат допълнителни снимки, може да бъдете помолени да присъствате на амбулаторна среща или да бъдете поставени в подходяща клинична пътека. Разбира се, всичко това ще зависи от вашето съгласие.

16. Трябва ли хората да бъдат загрижени?

По-голямата част от пациентите не трябва да имат причина за безпокойство, но може да има малък брой пациенти, при които забавянето на диагнозата в резултат на неточно докладване на снимките може да е оказало влияние върху тях.

17. Лекар ли е Рентгенологът?

Да, рентгенологът е лекар, който е специално обучен да интерпретира диагностични изображения като рентгенови снимки, ЯМР(MRI) и КТ сканиране.

Когато пациентът има рентгенологичен преглед, рентгенолог ще докладва за снимките. Този доклад се изпраща на лекаря / здравния специалист, който е поискал снимката да бъде направена, така че те да могат да действат по всички констатации.

18. Защо Тръстът трябваше да наеме локален/местен рентгенолог?

Има глобален недостиг на рентгенолози с нарастващо търсене на тяхната услуга. В Обединеното кралство, например, скорошно преброяване на Кралския колеж по рентгенолози коментира, че здравната каса (NHS) сега има недостиг на персонал от 33%. Въпреки че активно и непрекъснато се опитва да наеме допълнителни рентгенолози, Северният тръст обикновено има около 7 до 8 свободни работни места за консултанти-рентгенолози. Подобна е позицията и в други тръстове в Северна Ирландия.

19. Какви са различните видове радиологични изображения?

Радиологията е услуга, която играе роля при диагностицирането и наблюдението на редица състояния. Видовете рентгенологични изследвания включват обикновени рентгенови снимки, ЯМР MRI (ядрено-магнитен резонанс) и КT (компютърна томография), ултразвукови сканирания, изследвания на барий, флуороскопия (медицинско изображение, което показва непрекъснато рентгеново изображение на монитор) и сканиране на костната плътност (DEXA).

20. Какви типове изображения ще бъдат включени в този преглед?

Рентгенови снимки, ЯМР и КT сканиране, ултразвуково сканиране и флуороскопия.

21. Колко рентгенологични изображения се изискват и отчитат в Северния тръст всяка година?

Над 300 000. Например през 2019/20 година в NHSCT са завършени 329 584 диагностични рентгенологични теста.

22. Кой би поискал КТ или друго изображение и защо?

Всички рентгенологични изображения се изискват от лекари и друг клиничен персонал, които са одобрени за това. КТ и ЯМР обикновено се изискват от старши лекар, който носи клинична отговорност за пациента.

23. Какъв е нормалният процес за заявки за изображения?

Като цяло, радиологичните изображения се изискват чрез електронна система за направление, но в случай на специализирани или спешни тестове, препращащият може в допълнение да говори директно с рентгенолога, така че да няма забавяне в сканирането.

24. Лекар, отправящ направлението за снимка, обикновено предоставя ли на рентгенолога някаква индикация какво да търси?

Очаква се лекарят, който отправя искане, да включва съответни клинични подробности и да предостави на рентгенолога индикация относно потенциалната клинична диагноза.

Share this page
FacebookTwitterShare

Investors In People