Slovak – Často kladené otázky

1.) Ako si Trust uvedomil, že by mohol existovať problém?

Priamym následkom obáv vyvolaných Všeobecnou lekárskou radou sa urobil vnútorný audit práce, ktorá bola považovaná za vzorku snímkov jedného konkrétneho  zastupujúceho rádiologického konzultanta, o ktorých tento konzultant podával správu. Toto predbežné preskúmanie odhalilo viac chýb, než by sa v klinických testoch očakávalo.

2.) Ako dlho bol zastupujúci konzultant Rádiológ Trustom povolaný?

Boli zamestnaní od júla 2019 do februára 2020.

3.) Pracoval/a v iných nemocniciach v Severnom Írsku?

Nemáme údaje o tom, že by príslušná osoba pracovala v akomkoľvek inom Truste v Severnom Írsku.

4.) Koľko snímkov bolo pri vnútornom audite zváženo?

Spočiatku bolo skontrolovaných 30 CT snímkov.

5.) Koľko zo snímkov skontrolovaných v rámci interného auditu sa považovalo za ‘neuspokojivé’?

Osem (26.7%) z 30 správ o CT snímkov bolo ‘neuspokojivých a dve obsahovali význačné chyby, čo mohlo mať nepriaznivý vplyv na klinický výsledok.

6.) Čo to znamená ‘neuspokojivý’ ?

Hodnota ‘neuspokojivý’ sa mộže pohybovať od jednoduchej typografickej chyby až po prehliadnutie významného nálezu na snímku.

7.) Čo sa doteraz stalo?

Po vnútornom audite musel Trust určiť celkový počet a druh snímkov, na ktoré boli podané správy zúčastneným rádiológom. Vzhľadom na počet príslušných snímkov sa potom preskúmali možnosti, ako dokončiť včasnú kontrolu týchto snímkov. Aby sa zebezpečilo, že preskúmanie prebehne čo najskộr bez narušenia vnútornej kapacity, tak sa Trust obrátil na vhodne kvalifikovaného a skúseného externého poskytovateľa, s ktorým už má zmluvný vzťah na konanie tejto práce v rámci HSC, aby zvážili, či by mohli podporiť konzultanty Trustu pri dokončení preskúmania.

V súlade s regionálnym vedením Trust zriadil tím spätné kontroly (Lookback team), nad ktorým dohliada riadiaca skupina. Členstvo v tíme spätné kontroly zahŕňa lekárov so schopnosťami dohliadať na proces spätné kontroly a členstvo v riadiacej skupine zahŕňa odborníkov v oblasti HSC so znalosťami a skúsenosťami, ktoré zabezpečujú, aby bol proces sledovaný v rámci regionálneho vedenia.

8.) Koľko snímkov bude skontrolovaných?

Celkový počet snímkov, ktoré sa majú skontrolovať, je 13, 030.

9.) Kedy sa proces formálného preskúmania začal?

Formálne preskúmanie sa začalo v týždni začínajúcom 21. júna 2021.

10.) Ako dlho bude preskúmanie trvať?

Očakává sa, že preskúmanie bude dokončené do konca októbra 2021.

11.) Na koľko ľudí toto môže mať potencionálny dopad?

Približne 9700 pacientov malo urobené snímky, o ktorých podával správu zastupujúci rádiologický konzultant. Avšak, na základe pộvodnej vzorky auditu by počet pacientov, ktorí mộžu mať nepresnú správu, ktorá by potenciálne mohla mať vplyv na ich klinický výsledok, mohol byť nižší ako 700.

Snímky všetkých 9700 pacientov budú skontrolované a predpokladáme, že bude počet pacientov, u ktorých bude potrebné ďalšie klinické hodnotenie. Aj keď je preskúmanie v počiatočných fázach, očakávame, že konečný počet pacientov, na ktoré mohlo oneskorenie diagnostiky z dộvodu neuspokojivé správy o snímke mať vplyv, bude oveľa nižšia ako 700.

12.) Bolo to povedané všetkým 9700 pacientom?

Každý z 9700 dostane list s informáciou, že by sa ich to mohlo týkať a bude im poskytnuté  telefónne číslo linky dôvery, na ktoré môžu zavolať, ak majú akékoľvek obavy. V liste boli zahrnuté informácie o službe tlmočenia do posunkové reči na diaľku pre všetkých členov komunity nepočujúcich, ktorí nemôžu zavolať na linku dôvery. Zamestnanci linky dôvery majú tiež prístup k telefonickým tlmočníckym službám pre cudzincov na pomoc komukoľvek, ktorého prvý jazyk nie je Angličtina. Pacienti, ktorí sú následkom doručení listu veľmi nepokojní, budú mať prístup k službám psychologickej pomoci.

13.) Ak bude potrebné, aby ma zavolali spät, kedy sa to dozviem?

Ak vás budeme potrebovať zavolať späť, tak vám to bude povedané čo najskôr potom, čo budú vaše snímky preskúmané a bude urobené rozhodnutie, že je potrebné ďalšie hodnotenie. Trust si je vedomý toho, že táto doba bude znepokojujúca pre tých, čo dostanú list a my zaistíme, aby ste boli zavolaní spät čo najskôr, ak je to potrebné.

14.) Ako mi oznámia, že ma volajú späť?

Pacientom buď zatelefonujeme, aby sme im ponúkli schôdzku alebo ich budeme kontaktovať písomne. Po telefonickom hovore bude nasledovať aj písomná komunikácia. Na všetkých pacientov, u ktorých je nutné, aby sa vrátili späť, sa pozrieme čo najskôr.

15.) Čo sa stane, ak ma zavolajú späť?

Možno budete potrebovať ďalšie snímky, možno budete objednaní ambulantne alebo budete doporučení na vhodnú klinickú cestu. Samozrejme, to všetko bude predmetom vášho súhlasu.

16.) Mali by sa ľudia obávať?

Prevažná väčšina pacientov by nemala mať dôvod na obavy, ale môže existovať malý počet pacientov, u kterých oneskorenie diagnostiky následkom nesprávnych správ o snímkach, na ne mohlo mať vplyv.

17.) Je rádiológ lekár?

Áno, rádiológ je lekár, ktorý je špeciálne vyškolený na interpretáciu diagnostických snímkov, ako napríklad röntgen, MRI a CT snímky.

Keď má pacient rádiologické vyšetrenie, rádiológ bude podávať správu o snímkach. Táto správa sa zasiela lekárovi/zdravotníckemu odborníkovi, ktorý snímok vyžiadal, aby mohli konať náležite podľa nálezov.

18.) Prečo Trust musel zamestnať zastupujúceho rádiológa?

Je globálny nedostatok rádiológov a dopyt na ich služby stúpa. V UK napríklad, nedávne sčítanie ľudu z Royal College Radiológov uvádza, že NHS má teraz 33% podstáv pracovníkov. Napriek tomu, že sa stále a proaktívne snažíme získať viac rádiológov, Northern Trust má bežne okolo 7 až 8 voľných miest pre konzultantov Radiológov. Podobná situácia je aj v iných trustoch v Severnom Írsku.

19.) Aké sú rôzne typy radiologických snímkov?

Rádiológia sú služby, ktoré hrajú úlohu pri diagnostike a monitorovaní rady zdravotných ťažkostí. Typy radiologického vyšetrenia zahŕňajú rentgenové snímky v obyčajnom filme, MRI (magnetická rezonancia) a CT (počítačová tomografia) snímky, ultrazvukové skenovanie, Báriové štúdie, fluoroskopia (lekárske zobrazovanie, ktoré zobrazuje nepretržitý röntgenový obraz na monitore) a skeny na hustotu kostí (DEXA).

20.) Aké druhy snímkov budú zahrnuté v tomto preskúmaní?

Röntgeny, MRI a CT skeny, ultrazvukové skenovanie a fluoroskopia.

21.) Koľko rádiologických snímkov je v Northern Trust každý rok vyžiadané a vypracuje sa na ne správa?

Viac ako 300,000. Napríklad v roku 2019/20 bolo v NHSCT dokončených 329, 584 diagnostických rádiologických testov.

22.) Kto by CT sken alebo iné snímky vyžiadal a prečo?

Všetky rádiologické snímky sú vyžiadané od lekárov a iných klinických zamestnancov, ktorí sú na to poverení. CT snímky a MRI sú za normálních okolností vyžiadané nadriadeným lekárom, ktorý má klinickú zodpovednosť za pacienta.

23.) Aký je bežný postup pre vyžiadanie snímkov?

Rádiologické snímky sa prevažne vyžadujú prostredníctvom elektronického systému, ale v prípade špecializovaných alebo núdzových testov mộže odporúčajúci navyše hovoriť priamo s rádiológom, aby pri skenovaní nedošlo k oneskoreniu.

24.) Poskytol by lekár, ktorý snímky vyžiadal, za normálnych okolností rádiológovi nejakú indikáciu ohľadne toho, čo je potřebné hľadať?

Očakáva sa, že lekár, ktorý podá žiadosť, zahrnie príslušné klinické podrobnosti a poskytne rádiológovi indikáciu ohľadom potencionálnej klinickej diagnostiky.

Share this page
Share

Investors In People